Privacyverklaring

Ik - Bart Vrijaldenhoven, juridisch tekstschrijver - ben verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Heb je hier vragen over? Dit zijn mijn contactgegevens:

Bart Vrijaldenhoven
Nieuwe Steeg 29, 3956 RA Leersum
tel. 06 11 30 38 97
Bart@HeldereJuridischeTeksten.nl
www.HeldereJuridischeTeksten.nl

Welke informatie vind je in deze privacyverklaring?

In deze privacyverklaring beantwoord ik de volgende vragen:

 1. Welke persoonsgegevens verwerk ik?
 2. Hoe verzamel ik jouw persoonsgegevens?
 3. Waarom verwerk ik jouw persoonsgegevens?
 4. Op welke grondslagen verwerk ik jouw persoonsgegevens?
 5. Deel ik jouw persoonsgegevens met derden?
 6. Hoe lang bewaar ik jouw persoonsgegevens?
 7. Hoe beveilig ik jouw persoonsgegevens?
 8. Welke rechten heb jij?

Welke persoonsgegevens verwerk ik?

Een persoonsgegeven is informatie over een persoon, waardoor die persoon herkenbaar is. Dit betekent dat de informatie direct over iemand gaat, of naar deze persoon terug te voeren is. Met persoon wordt in dit verband een 'natuurlijk persoon' bedoeld. Dat is iemand van vlees en bloed. Gegevens over rechtspersonen en organisaties zijn geen dus persoonsgegevens.

Dit zijn de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • voor- en achternaam;
 • geslacht;
 • titulatuur;
 • contactgegevens (bijvoorbeeld adres, telefoonnummer, mailadres, website);
 • zakelijke gegevens (organisatie, functie, namen zakelijke relaties);
 • bankrekeningnummer;
 • andere persoonsgegevens die:
  • je telefonisch vertelt;
  • je in correspondentie opneemt;
  • ik over jou krijg;
  • ikzelf kan verkrijgen (bijvoorbeeld via websites).

Deze gegevens verwerk ik alleen als ze nuttig zijn voor de hieronder genoemde doelen (zie: Waarom verwerk ik jouw persoonsgegevens?).

Ik verwerk geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.

Hoe verzamel ik jouw persoonsgegevens?

De meeste persoonsgegevens krijg ik direct van jou. Soms krijg ik ook persoonsgegevens van andere personen. Bijvoorbeeld van jouw collega’s, andere partijen die bij onze relatie betrokken zijn, openbare registers, websites en social media.

Waarom verwerk ik jouw persoonsgegevens?

Ik heb de volgende doelen met de verwerking van persoonsgegevens:

 1. verlenen van mijn diensten als juridisch tekstschrijver;
 2. voeren van een juiste (financiële) administratie;
 3. onderhouden van contact met (voormalige) klanten;
 4. benaderen en maken van offertes voor mogelijk nieuwe klanten;
 5. benaderen van mogelijke dienstverleners, onderhouden van contact met dienstverleners en het ontvangen van diensten van dienstverleners;
 6. voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals fiscale wet- en regelgeving;
 7. voldoen aan verzoeken van bevoegde overheidsinstanties;
 8. marketing en bedrijfsontwikkeling;
 9. afhandelen van verzoeken;
 10. uitoefenen of verdedigen van mijn rechten.

Op welke grondslagen verwerk ik jouw persoonsgegevens?

Voor het verwerken van persoonsgegevens heb je een goede reden nodig. Dat staat in de privacywetgeving. En in de wet heet dat een grondslag voor verwerking.

Ik heb vier redenen voor het verwerken van persoonsgegevens. Onder iedere reden noem ik op welke doelen uit de vorige paragraaf de reden ziet.

 1. Toestemming: je hebt toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens gegeven.

  ® Deze reden geldt voor doelen 1, 3, 4 en 8.

  ® Als ik jouw persoonsgegevens verwerk omdat je daar toestemming voor hebt gegeven, dan heb je het recht om de toestemming in te trekken. De intrekking geldt dan voor nieuwe verwerkingen. Wil je jouw toestemming intrekken of aanpassen? Stuur dan een bericht naar Bart@HeldereJuridischeTeksten.nl.

 2. Overeenkomst: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die we hebben, of om op verzoek van jou vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

  ® Deze reden geldt voor doelen 1, 2, 5, 9 en 10.

 3. Wettelijke verplichting: de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die ik heb.

  ® Deze reden geldt voor doelen 2, 6 en 7.

 4. Gerechtvaardigd belang: de verwerking is noodzakelijk voor mijn gerechtvaardigde belangen of die van een derde. Deze reden geldt niet als jouw privacybelangen zwaarder wegen dan de gerechtvaardigde belangen van mij of de derde.

  ® Deze reden geldt voor doelen 1, 3, 4, 5, 8, 9 en 10.

Deel ik jouw persoonsgegevens met derden?

Ik geef jouw gegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden.

Hoe lang bewaar ik jouw persoonsgegevens?

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ik je gegevens verzamelde. Geldt er een wettelijke bewaarplicht? Dan houd ik die termijn aan.

Hoe beveilig ik jouw persoonsgegevens?

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met me op via Bart@HeldereJuridischeTeksten.nl.

Welke rechten heb jij?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens:

 • in te zien;
 • te corrigeren;
 • te verwijderen. 

Ook heb je het recht om:

 • je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken;
 • bezwaar te maken tegen mijn verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • mij te vragen om jouw persoonsgegevens in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Wil je op een van deze rechten een beroep doen? Stuur je verzoek dan naar Bart@HeldereJuridischeTeksten.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek echt door jou is gedaan, vraag ik je om een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit om je privacy te beschermen. Ik reageer binnen vier weken op jouw verzoek.

Wijzigingen

Ik kan deze privacyverklaring wijzigen. Op deze pagina vind je altijd de actuele versie.