Algemene voorwaarden

Liever een download? Klik dan hier.

1  Inleiding

In deze algemene voorwaarden staan de afspraken en regels die gelden als je Bart Vrijaldenhoven, juridisch tekstschrijver, een schrijfklus geeft.

2  De betekenis van woorden en begrippen

1.  In deze algemene voorwaarden komt een aantal begrippen vaak voor. In dit artikel leg ik uit wat ik met deze begrippen bedoel.

 • Herschreven tekst: de tekst die ik voor je heb geschreven, op basis van een originele tekst.
 • Hergebruiken van een tekst: de tekst opnieuw gebruiken. Was de schrijfklus bijvoorbeeld het maken van een websitetekst? Dan hergebruik je de tekst als je de tekst ook in een brochure of offerte opneemt.
 • Ik, mij of mijn: mr. B.W.M. (Bart) Vrijaldenhoven. Mijn gegevens vind je hier.
 • Je, jij, jou of jouw: de persoon die mij een schrijfklus geeft. Dat kan een mens zijn (natuurlijk persoon) of een bedrijf of organisatie (rechtspersoon).
 • Originele tekst: de tekst die je al hebt en die ik voor je herschrijf.
 • Schrijfklus: het schrijfwerk dat ik voor jou doe. 
 • Schrijfopdracht: dit zijn alle afspraken die we over een schrijfklus maken. Deze algemene voorwaarden horen ook bij die afspraken. Juridisch zijn onze afspraken een overeenkomst van opdracht. Jij bent de opdrachtgever en ik ben de opdrachtnemer. De overeenkomst van opdracht wordt in de wet geregeld. In titel 7 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek om precies te zijn. 
 • We, wij of onze: jij en ik samen.
2.  In deze algemene voorwaarden staan ook juridische vaktermen. Deze vaktermen zijn cursief geschreven. Ze hebben de betekenis die de wet en rechters aan deze begrippen geven.

3  Algemene voorwaarden voor elke schrijfopdracht

1.  Deze algemene voorwaarden gelden voor elke schrijfopdracht. Als we de schrijfopdracht wijzigen, blijven de algemene voorwaarden gelden.
2.  Als ik vaker schrijfklussen voor je doe, gelden de algemene voorwaarden voor iedere schrijfopdracht. Ook als ik je niet bij iedere offerte of opdrachtbevestiging de algemene voorwaarden zend.
3.  Wijk ik in mijn offerte of opdrachtbevestiging af van de algemene voorwaarden? Dan geldt wat er in de offerte of opdrachtbevestiging staat.
4.  Gebruik jij algemene inkoopvoorwaarden? Die gelden niet voor de schrijfopdracht. Staat er iets in jouw algemene voorwaarden dat je graag voor de schrijfklus afspreekt? Bespreek het met me. Als ik akkoord ga, zal ik je dat schriftelijk bevestigen.

4  Het auteursrecht en de verschillende teksten

1.  Vaak zijn er bij een schrijfklus twee teksten: de originele tekst en de herschreven tekst. Soms is er alleen een nieuwe tekst. Voor al deze situaties geldt met betrekking tot het auteursrecht wat in dit artikel staat.

A  Originele tekst

2.  Het auteursrecht van de originele tekst is van jou. Of van iemand die je toestemming heeft gegeven om de tekst te gebruiken. Ik ben niet verantwoordelijk voor de gevolgen als je mij een tekst geeft, die je van de schrijver niet mag gebruiken. En als die andere schrijver mij toch aanspreekt? Dan bescherm (vrijwaar) je mij door de schuld op je te nemen.

B  Herschreven tekst lijkt op de originele tekst

3.  Is de originele tekst nog duidelijk te herkennen in de herschreven tekst? Dan wijzigt het auteursrecht niet. Het auteursrecht is nog steeds van jou of de persoon van wie je de tekst hebt gekregen. Ik mag de herschreven tekst niet voor andere klanten gebruiken.

C  Herschreven tekst is andere tekst dan de originele tekst

4.  Wijkt de herschreven tekst wat betreft schrijfstijl en formuleringen duidelijk af van de originele tekst? Het auteursrecht op de herschreven tekst is dan van mij.
5.  Ik geef je toestemming (een licentie) om de herschreven tekst te gebruiken. De toestemming krijg je automatisch als je alle facturen van de schrijfklus hebt betaald. Heb je nog niet alle facturen betaald? Dan heb je nog geen toestemming om de tekst te gebruiken.
6.  De toestemming geldt voor altijd. Ik kan de toestemming niet intrekken. De toestemming geldt alleen voor jou. Je mag de herschreven tekst daarom niet doorverkopen of aan iemand anders geven om te gebruiken.
7.  Je mag de herschreven tekst bewerken en hergebruiken. Als je de herschreven tekst gebruikt, hoef je mijn naam als schrijver niet te vermelden. Je mag mijn naam niet vermelden als je de tekst zo ingrijpend wijzigt, dat ik er niet meer achter kan staan.
8.  Omdat ik het auteursrecht op de herschreven tekst heb, mag ik de tekst ook hergebruiken. Voor mezelf of voor andere klanten. Maar ik mag niet een complete tekst hergebruiken als het de bedoeling is dat jij de tekst openbaar maakt. Denk hierbij aan blogs, nieuwsberichten, whitepapers, artikelen e.d. Van die teksten mag ik wel fragmenten hergebruiken.

D  Nieuwe tekst

9.  Het auteursrecht van een nieuwe tekst is van mij. In deze situatie geldt hetzelfde als hiervoor onder het kopje ‘Herschreven tekst is een andere tekst dan de originele tekst’ staat.

5  Vertrouwelijke gegevens

1.  Geef je me voor de schrijfklus vertrouwelijke gegevens? Dan ga ik daar vertrouwelijk mee om.
2.  Je mag er niet op vertrouwen dat ik automatisch weet wat wel en wat niet vertrouwelijk is. Daarom geef je het duidelijk aan als informatie vertrouwelijk is.
3.  In de volgende situaties mag ik vertrouwelijke gegevens met anderen delen:

 • Je geeft me daar toestemming voor.
 • Ik ben volgens de wet verplicht om de informatie te delen.
 • De informatie is al publiekelijk bekend.

6  We spreken geen arbeidsovereenkomst af

1.  We willen geen arbeidsovereenkomst voor de schrijfklus afspreken. Daarom spreken we een overeenkomst van opdracht af. We spreken ook af dat we ons in de praktijk als opdrachtgever en opdrachtnemer zullen gedragen en niet als werkgever en werknemer.
2.  We hebben geen arbeidsovereenkomst, omdat er geen gezagsverhouding tussen jou en mij is. Ik doe de schrijfklus naar eigen inzicht. Jij hebt daar niet de leiding over. Je houdt ook geen toezicht op de schrijfklus. Ik bepaal zelf hoe, waar en wanneer ik aan de schrijfklus werk. Ik gebruik ook mijn eigen computer en laptop. Je mag me wel instructies geven over het resultaat van de schrijfopdracht. Bijvoorbeeld hoe lang de tekst mag zijn en wanneer ik de tekst af moet hebben.
3.  Als er geen gezagsverhouding is, bestaat er volgens de belastingregels soms toch een fictieve dienstbetrekking. Maar je mag ervoor kiezen om de fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers of gelijkgestelden uit te sluiten. Dat is wat wij doen. We kiezen ervoor om geen fictieve dienstbetrekking te hebben.

7  Facturen en betaling

1.  Ik breng alleen de echt gewerkte uren in rekening. Ik stuur je maandelijks en bij afsluiting van de schrijfklus een factuur. Op de factuur zet ik het aantal uren dat ik aan de schrijfklus heb gewerkt. Ik rond de tijd af op kwartieren.
2.  Als we een vaste prijsafspraak maken, breng ik het afgesproken bedrag in rekening. Een vaste prijs geldt alleen voor de werkzaamheden die in mijn offerte of opdrachtbevestiging staan.
3.  Bij een vaste prijsafspraak maak ik een concepttekst en doe ik als dat nodig is één herzieningsronde. Zijn er meer herzieningsrondes nodig? Dan breng ik dat werk in rekening tegen het uurtarief dat op mijn website staat.
4.  Ook als je mijn tekst niet gebruikt, betaal je de factuur.
5.  Als je een schrijfopdracht afzegt, breng ik de tijd in rekening die ik al gewerkt heb. Als de tekst nog niet af is, hoef ik de tekst niet aan je te geven.
6.  Je betaalt de factuur binnen 14 dagen na de factuurdatum.
7.  Als je van mening bent dat ik ook geld aan jou moet betalen, dan mag je dat bedrag niet met mijn factuur verrekenen.

8  Aansprakelijkheid

1.  Ik ben niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van inhoudelijke of juridische fouten in de tekst. Ik ben als tekstschrijver verantwoordelijk voor de taalkundige kwaliteit van de tekst. Ik geef geen juridisch advies en garandeer daarom niet dat een door mij geschreven tekst juridisch foutloos is. Jij bent verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van de tekst. Controleer daarom altijd de inhoud van de teksten die ik voor je maak.
2.  Als ik aansprakelijk ben voor schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot een maximumbedrag. Het maximumbedrag is gelijk aan het bedrag dat ik voor de opdracht heb geoffreerd, exclusief btw. Heb ik geen vaste prijs geoffreerd, maar een indicatief bedrag op basis van de inschatting van de uren? Dan geldt dit indicatieve bedrag als maximum. Is de schrijfklus al afgerond? Dan is de prijs voor de schrijfklus de maximumaansprakelijkheid.
3.  Als ik voor aansprakelijkheid verzekerd ben, is mijn aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar uitkeert.
4.  Ik ben nooit aansprakelijk voor indirecte schade. Dat is bijvoorbeeld gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill of schade door bedrijfsstagnatie.
5.  De beperkingen van aansprakelijkheid in dit artikel gelden niet als ik de schade opzettelijk heb veroorzaakt. Of als de schade is ontstaan doordat ik bewust roekeloos heb gehandeld.
6.  In alle gevallen geldt dat jouw rechtsvordering tot vergoeding van schade vervalt één jaar nadat ik de tekst naar je toe zond of één jaar na het voorval.

9  Nederlands recht en rechter

Op onze rechtsverhouding is alleen Nederlands recht van toepassing. Hebben we een meningsverschil en komen we er samen niet uit? Dan kan de kwestie alleen aan de bevoegde rechter in Utrecht worden voorgelegd.